top of page

הצהרת פרטיות

כללי:

dandanyan.com מכירה בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע האישי של לקוחותיה (לדוגמא: פרטי זיהוי אישיים) לרבות מידע כלכלי (לדוגמא: פרטי כרטיס אשראי). לפיכך, אימצה dandanyan.com מדיניות פרטנית ונקטה בצעדי אבטחה ע"מ להגן על המידע האישי.

dandanyan.com שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, את מדיניות ההגנה על הפרטיות. dandanyan.com תפרסם את הצהרת הפרטיות המעודכנת באתר האינטרנט, ולפיכך אנו מעודדים את משתמשי האתר לבדוק, באופן תקופתי דף זה.

סוג המידע הנאסף:

dandanyan.com אוספת מידע אישי ממבקרים באתר האינטרנט של החברה וכן ממבקרים שמסרו את פרטיהם.

זאת למטרת קבלת מידע שיווקי. 

dandanyan.com אינם מוכרים, משכירים או מגלים את שמות לקוחותיה, כתובתם, כתובת דוא"ל או מידע אישי אחר לכל גורם שאינו קשור ל dandanyan.com

על ידי גלישה אל אתר האינטרנט של dandanyan.com ושימושך בו הינך מקבל בזאת את איסוף המידע האישי אותך על ידינו כפי שתואר לעיל. הינך רשאי לבקש גישה ולשנות את המידע שסיפקת לנו ואף להסיר את שמך בכל עת שתחפוץ.

bottom of page